نحوه ارسال

با سفارش از فرکادو در مرحله آخر از نحوه ارسال مطلع خواهید شد.

ارسال در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

تحویل سفارشات طبق هماهنگی تلفنی ار ساعت 9 الی 21 می باشد.